REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ NAUTINEK BOBO
1. Organizatorem zajęć jest Aquamed Ewa Anczewska, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój 44-335 przy ul.
Zielona 17 lok. 23, NIP: 6332170764, REGON: 243681240, zwana dalej Organizator, Szkółka,
Nautinek.
2. Uczestnikiem zajęć mogą być dzieci w wieku 3 miesięcy do 3 lat przy udziale jednego z rodziców/ opiekunów
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z zakresu pływania niemowląt i małych dzieci. Organizator zapewnienia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.
2. Zapis Uczestnika na zajęcia nauki pływania prowadzonej przez Nautinek Szkółkę Pływacką
dokonują Rodzice/Opiekunowie prawny Uczestnika przez:
– formularz zapisowy na stronie www.nautinek.pl,
– facebook-messenger,
– pisemnie,
– sms’em lub telefonicznie.
Wymogiem prawidłowego zapisu jest podanie danych dotyczących Uczestnika oraz
3. Dane Uczestników przetwarzane są zgodnie z polityką RODO .
4. Grafik zajęć znajduje się na stronie internetowej Organizatora lub/i w aplikacji ActiveNow. Organizator informuje Rodziców o każdorazowej zmianie, bądź aktualizacji Grafiku- e-mailem lub/i sms.
5. Rodzice oświadczają, iż Uczestnik jest dzieckiem zdrowym i nie ma żadnych znanych im przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.
6. Przed rozpoczęciem kursu należy skonsultować się z lekarzem pediatrą w celu wykluczenia przeciwwskazań.
7. Dzieci do 3 roku życia zobowiązane są korzystać ze specjalnej pieluszki do wody.
6. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po akceptacji Regulaminu oraz Polityki RODO.
Akceptacja regulaminu następuje przy zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w formularzu zapisowym, pisemnie lub e-mailem. Pierwsze zalogowanie się do systemu ActiveNow jest równoznaczne z akceptacją regulaminów.
7. Rodzic/ Opiekun prawny logując się pierwszy raz do systemu ActiveNow (Nautinek) sprawdza swoje
dane i informuje o ewentualnych błędach.
§ 2 PŁYWALNIE
1. Organizator prowadzi zajęcia dla niemowląt i małych dzieci wyłącznie na krytej pływalni w Gorzycach, przy ulicy Bogumińskiej 31.
2. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z regulaminami pływalni i przestrzegania tych regulaminów.
3. Zajęcia prowadzone są w grupach podzielonych na wiek dzieci:
-3 miesiące do 6 miesięcy
-do 1,5 roku życia
-do 3 roku życia
4. Kwalifikacji Uczestnika zajęć do grupy szkoleniowej dokonuje Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany grupy szkoleniowej Uczestnika, dostosowując poziom

umiejętności Uczestnika do odpowiedniej grupy pływającej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin zajęć uczestników w
sytuacjach gdy liczba uczestników danej grupy nie osiągnie wymaganego minimum. Następstwem tego

będzie łączenie grup realizujących dalszy program zajęć.
5. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem § 1 ust.4 .
6. Zmiana grupy zajęciowej (pływalnia oraz godzina zajęć) jest możliwa pod warunkiem zgody Organizatora. Zapytania, przyjmowane są na e-mail: nautinek@gmail.com
7. Organizator daje możliwość odrobienia jednej nieobecności w miesiącu. Warunkiem uzyskania możliwości odrobienia jest:
– zgłoszenie nieobecności uczestnika na 8 godzin przed rozpoczęciem zajęć w systemie ActiveNow.
– Terminowe opłacenie zajęć.
– Posiadanie aktywnego konta ActiveNow.
Prawidłowe zgłoszenie nieobecności Uczestnika w zajęciach powoduje dodanie 1 impulsu na konto
Uczestnika w systemie ActiveNow. Dodany impuls ma ważność 30 dni od momentu zgłoszenia nieobecności i umożliwia zapis na inne grupy zajęciowe, które posiadają wolne miejsca w systemie ActiveNow. Wyjątkiem jest zgłoszenie nieobecności w miesiącu czerwiec, wówczas ważność impulsu oraz możliwość odrobienia zajęć jest do dnia ostatnich zajęć w roku szkolnym. Impuls generuje się automatycznie w momencie zgłaszania nieobecności w systemie ActiveNow.
Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowych zmian w odrabianiu zajęć, o czym informuje e-mailem lub/i sms (np. wydłużeniem ważności impulsu, lub skróceniem terminu ważności impulsu).
8. W przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn Organizatora, lub technicznych przyczyn pływalni, opłata za zajęcia zostaje anulowana.
9. W przypadku, gdy opłata została uiszczona wcześniej, na koncie wygenerowana zostaje nadpłata na miesiąc kolejny.
§ 3 OPŁATY
1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.
2. Opłaty wskazane są w cenniku, umieszczonym na stronie internetowej Organizatora. Kwoty do
zapłaty za dany miesiąc są widoczne po zalogowaniu się do systemu ActiveNow i liczone są według
ilości przewidzianych zajęć w danym miesiącu.
3. Płatność za Zajęcia następuje z góry, w miesięcznych okresach rozliczeniowych, nie później niż do
10-go dnia każdego miesiąca.W przypadku opóźnienia w płatnościach należne są odsetki ustawowe za
opóźnienie.
4. Płatności można dokonać:
a) na wskazany rachunek bankowy Organizatora
Bank ING
91 1050 1605 1000 0092 0196 0417
AQUAMED Ewa Anczewska
ul.Zielona 17/23
Jastrzębie-Zdrój 44-335

b) Gotówką lub kartą płatniczą przed zajęciami, na ręce Organizatora.
c) płatnością online w systemie ActiveNow
5. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen w trakcie danego roku szkolnego, nie więcej
jednak niż zgodnie z wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny
Urząd Statystyczny, na co rodzice wyrażają zgodę. W przypadku zmiany cennika Organizator
poinformuje Rodziców/Opiekunów e-mailem i/lub sms’em wskazując okres obowiązywania nowego
cennika.
§ 4 BEZPIECZEŃSTWO
1.Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach i w szatni odpowiada rodzic/opiekun.
§ 5 UDZIAŁ RODZICÓW W ZAJĘCIACH
1. Rodzice/Opiekunowie biorą czynny udział w zajęciach.
2. Zajęcia przeprowadzane są przy udziale wyłącznie jednego rodzica/opiekuna
2. W przypadku chęci równoczesnego skorzystania przez drugiego z Rodziców z basenu, Organizator nie pokrywa dodatkowych opłat z tego tytułu.
3. Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację swojego wizerunku oraz wizerunku Uczestnika dla celów promocyjnych Organizatora.
4. Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i Uczestnika. Rodzice/
Opiekunowie mają możliwość zapoznania się z klauzulą RODO w formularzu zapisowym lub w
jednym z e-maili powitalnych. Pierwsze zalogowanie się do systemu ActivNow jest równoznaczne z
akceptacją regulaminów i klauzul RODO.
§ 6 Umowa
1. Umowa zostaje zawarta na rok szkolny począwszy od miesiąca września lub innego miesiąca w trakcie trwania Roku Szkolnego do czerwca, z możliwością
przedłużenia na kolejny rok szkolny zgodnie z § 6 ust. 4.
2. Wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca w którym dane wypowiedzenie zostało złożone.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy rodzice winni są uiścić z góry należności za zajęcia które odbędą się w okresie wypowiedzenia.
4. W przypadku niewypowiedzenia umowy w terminie (zgodnie z ust. 2) strony zgodnie uznają, że
umowa ulega przedłużeniu na kolejny rok szkolny.
5. Brak wypowiedzenia umowy skutkuje naliczaniem kolejnych opłat.
§ 7 REKLAMACJE
1.Reklamacje można składać w formie:
– elektronicznej na adres e-mail: nautinek@gmail.com
– pisemnej, na adres AQUAMED Ewa Anczewska ul. Zielona 17/23, Jastrzębie-Zdrój 44-335. 2. Reklamacja powinna określać w szczególności:
– Klienta, w sposób umożliwiający jego weryfikację,
– Usługę, której reklamacja dotyczy,

– Przedmiot reklamacji,
– Okoliczności uzasadniające reklamację, w tym szczegółowy opis dotyczący niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy,
– Roszczenie,
– Dane kontaktowe Klienta.
3. Jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji okaże się, że konieczne jest jej uzupełnienie, AQUAMED
(Nautinek Szkółka Pływacka) wezwie Klienta do jej uzupełnienia i wyznaczy termin na uzupełnienie.
4. AQUAMED (Nautinek Szkółka Pływacka) rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej
doręczenia lub uzupełnienia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź w formie pisemnej lub elektronicznej, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz w razie potrzeby uzasadnienie.
5. W sytuacjach szczególnych AQUAMED (Nautinek Szkółka Pływacka) może wydłużyć termin
rozpatrzenia reklamacji do 60 dni od daty jej doręczenia, po uprzednim poinformowaniu Klienta o
wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Klient winien skontaktować się z AQUAMED
(Nautinek Szkółka Pływacka) przez- mail: nautinek@gmail.com