REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ NAUTINEK

  1. Organizatorem zajęć jest Aquamed Ewa Anczewska, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój 44-335 przy ul. Zielona 17 lok. 23, NIP: 6332170764, REGON: 243681240, zwana dalej Organizator, Szkółka, Nautinek.

  2. Uczestnikiem zajęć mogą być dzieci w wieku 3-18 lat.

    § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z zakresu nauki pływania, doskonalenia pływania Uczestnika. Organizator zapewnienia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną na Pływalniach o których mowa w § 2 ust. 1.

  2. Zapis Uczestnika na zajęcia nauki pływania prowadzonej przez Nautinek Szkółkę Pływacką

dokonują Rodzice/Opiekunowie prawny Uczestnika przez: – formularz zapisowy na stronie www.nautinek.pl,
– facebook-messenger,

– pisemnie,
– sms’em lub telefonicznie.

Wymogiem prawidłowego zapisu jest podanie danych dotyczących Uczestnika oraz dokonanie wyboru pływali, o których mowa w § 2 ust. 1.
3. Dane Uczestników przetwarzane są zgodnie z polityką RODO .
4. Grafik zajęć znajduje się na stronie internetowej Organizatora lub/i w aplikacji ActivNow. Organizator informuje Rodziców o każdorazowej zmianie, bądź aktualizacji Grafiku- e-mailem lub/i sms.

5. Rodzice oświadczają, iż Uczestnik jest dzieckiem zdrowym i nie ma żadnych znanych im przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.
6. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po akceptacji Regulaminu oraz Polityki RODO. Akceptacja regulaminu następuje przy zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w formularzu zapisowym, pisemnie lub e-mailem. Pierwsze zalogowanie się do systemu ActivNow jest równoznaczne z akceptacją regulaminów.
7. Rodzic/ Opiekun prawny logując się pierwszy raz do systemu ActivNow (Nautinek) sprawdza swoje dane i informuje o ewentualnych błędach.

§ 2 PŁYWALNIE

1. Organizator prowadzi zajęcia wyłącznie na krytych pływalniach mieszczących się pod adresem:

-Gorzyce, Bogumińska 31
-Zebrzydowice, ul. Jana Kochanowskiego 55
-Połomia, ul. Szkolna 17a
-Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 16a
2. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z regulaminami pływalni, o których mowa powyżej, jak również zapoznać z nimi Uczestnika, celem ich przestrzegania.
3. Zajęcia obejmują następujące grupy szkoleniowe:

–WP – „wodne przedszkole Nautinka”, –A -grupa początkująca,
–B -grupa średniozaawansowana,
–C -grupa zaawansowana.

4. Kwalifikacji Uczestnika zajęć do grupy szkoleniowej dokonuje Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany grupy szkoleniowej Uczestnika, dostosowując poziom umiejętności Uczestnika do odpowiedniej grupy pływającej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin zajęć uczestników w sytuacjach gdy liczba uczestników danej grupy nie osiągnie wymaganego minimum. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących dalszy program zajęć.

5. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem § 1 ust.4 .
6. Zmiana grupy zajęciowej (pływalnia oraz godzina zajęć) jest możliwa pod warunkiem zgody

Organizatora. Zapytania, przyjmowane są na e-mail: nautinek@gmail.com lub pisemnie na adres: AQUAMED Ewa Anczewska ul. Zielona 17/23, Jastrzębie-Zdrój 44-335.

7. W przypadku 1 nieobecności na zajęciach Organizator daje możliwość odrobienia. Warunkiem uzyskania możliwości odrobienia jest:
– zgłoszenie nieobecności uczestnika na 8 godzin przed rozpoczęciem zajęć w systemie ActiveNow.
– Terminoweopłaceniezajęć.
– Posiadanie aktywnego konta ActiveNow.
Prawidłowe zgłoszenie nieobecności Uczestnika w zajęciach powoduje dodanie 1 impulsu na konto Uczestnika w systemie ActiveNow. Dodany impuls ma ważność 30 dni od momentu zgłoszenia nieobecności i umożliwia zapis na inne grupy zajęciowe, które posiadają wolne miejsca w systemie ActiveNow. Wyjątkiem jest zgłoszenie nieobecności w miesiącu czerwiec, wówczas ważność impulsu oraz możliwość odrobienia zajęć jest do dnia ostatnich zajęć w roku szkolnym. Impuls generuje się automatycznie w momencie zgłaszania nieobecności w systemie ActiveNow.
Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowych zmian w odrabianiu zajęć, o czym informuje e-mailem lub/i sms (np. wydłużeniem ważności impulsu, lub skróceniem terminu ważności impulsu).
8. W przypadku niezrealizowanych zajęć z wyłącznej winy Organizatora, pływalni lub przyczyn technicznych, Organizator zobowiązuje się zrealizować dane zajęcia w innym terminie.
9. W wypadkach, o których mowa w § 2 ust. 6 i 8 niniejszej umowy, Organizator zastrzega, iż zastępcze zajęcia mogą odbyć się na innej pływalni, niż ta do której na zajęcia uczęszcza Uczestnik. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane z tego tytułu koszty dojazdu na zajęcia i inne koszty dodatkowo powstałe.

§ 3 OPŁATY

1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.
2. Opłaty wskazane są w cenniku, umieszczonym na stronie internetowej Organizatora. Kwoty do

zapłaty za dany miesiąc są widoczne po zalogowaniu się do systemu ActiveNow i liczone są według ilości przewidzianych zajęć w danym miesiącu.
3. Płatność za Zajęcia następuje z góry, w miesięcznych okresach rozliczeniowych, nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca.W przypadku opóźnienia w płatnościach należne są odsetki ustawowe za opóźnienie.

4. Płatności można dokonać:

a) na wskazany rachunek bankowy Organizatora Bank ING
91 1050 1605 1000 0092 0196 0417 AQUAMED Ewa Anczewska

ul.Zielona 17/23
Jastrzębie-Zdrój 44-335
b) Gotówką lub kartą płatniczą przed zajęciami, na ręce Organizatora.
c) płatnością online w systemie ActiveNow
5. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen w trakcie danego roku szkolnego, nie więcej jednak niż zgodnie z wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, na co rodzice wyrażają zgodę. W przypadku zmiany cennika Organizator poinformuje Rodziców/Opiekunów e-mailem i/lub sms’em wskazując okres obowiązywania nowego cennika.

§ 4 BEZPIECZEŃSTWO

1. Rodzice przyjmują do wiadomości, że za bezpieczeństwo Uczestnika podczas zajęć odpowiada ratownik pełniący dyżur w czasie zajęć na pływalni.
2. Bezpośrednio po zakończeniu danych zajęć Uczestnik przechodzi pod opiekę Rodziców i powinien opuścić pływalnię.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, Uczestnika również na terenie szatni pływalni, gdzie odpowiedzialność za powstałe szkody ponoszą rodzice uczestników.
4. Uczestnik i Rodzice zobowiązani są do przestrzegania regulaminów Pływalni.

§ 5 UDZIAŁ RODZICÓW W ZAJĘCIACH

1. Rodzice mają możliwość wzięcia biernego udziału w zajęciach, tj. obserwacji Uczestnika z miejsc przeznaczonych do tego celu na terenie pływalni.
2. W przypadku chęci równoczesnego skorzystania przez Rodziców z basenu, Organizator nie pokrywa dodatkowych opłat z tego tytułu.

3. Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację swojego wizerunku oraz wizerunku Uczestnika dla celów promocyjnych Organizatora.
4. Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i Uczestnika. Rodzice/ Opiekunowie mają możliwość zapoznania się z klauzulą RODO w formularzu zapisowym lub w jednym z e-maili powitalnych. Pierwsze zalogowanie się do systemu ActivNow jest równoznaczne z akceptacją regulaminów i klauzul RODO.

§ 6 Umowa

1. Umowa zostaje zawarta na rok szkolny począwszy od miesiąca września do czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejny rok szkolny zgodnie z § 6 ust. 4.
2. Wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca w którym dane wypowiedzenie zostało złożone.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy rodzice winni są uiścić z góry należności za zajęcia które odbędą się w okresie wypowiedzenia.
4. W przypadku niewypowiedzenia umowy w terminie (zgodnie z ust. 2) strony zgodnie uznają, że umowa ulega przedłużeniu na kolejny rok szkolny.

5. Brak wypowiedzenia umowy skutkuje naliczaniem kolejnych opłat.

§ 7 REKLAMACJE

1.Reklamacje można składać w formie:
– elektronicznej na adres e-mail: nautinek@gmail.com
– pisemnej, na adres AQUAMED Ewa Anczewska ul. Zielona 17/23, Jastrzębie-Zdrój 44-335.
2. Reklamacja powinna określać w szczególności:
– Klienta, w sposób umożliwiający jego weryfikację,
– Usługę, której reklamacja dotyczy,
– Przedmiot reklamacji,
– Okoliczności uzasadniające reklamację, w tym szczegółowy opis dotyczący niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
– Roszczenie,
– Dane kontaktowe Klienta.
3. Jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji okaże się, że konieczne jest jej uzupełnienie, AQUAMED (Nautinek Szkółka Pływacka) wezwie Klienta do jej uzupełnienia i wyznaczy termin na uzupełnienie. 4. AQUAMED (Nautinek Szkółka Pływacka) rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia lub uzupełnienia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź w formie pisemnej lub elektronicznej, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz w razie potrzeby uzasadnienie.
5. W sytuacjach szczególnych AQUAMED (Nautinek Szkółka Pływacka) może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji do 60 dni od daty jej doręczenia, po uprzednim poinformowaniu Klienta o wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Klient winien skontaktować się z AQUAMED (Nautinek Szkółka Pływacka) przeze- mail: nautinek@gmail.com