Organizatorem zajęć jest Ewa Anczewska prowadząc działalność gospodarczą pod firmą: AQUAMED Ewa Anczewska, ul. Zielona 17/23, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6332170764, REGON: 243681240

 

§ 1

 1. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania Uczestnika oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej na Pływalniach o których mowa w § 2 ust. 1.
 2. Zapisu Uczestnika na zajęcia nauki pływania prowadzone przez Nautinek Szkółkę Pływacką dokonują Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika przez: formularz zapisowy na stronie www.nautinek.pl, facebook-messenger, pisemnie, sms’em lub telefonicznie- podają dane dotyczące Uczestnika jak również dokonują wyboru jednej z Pływalni o których mowa w § 2 ust. 1 poniżej, deklarują godzinę/godziny zajęć w tygodniu, zgodnie z Grafikiem zajęć. 
 3. Dane są przetwarzane zgonie z polityką RODO .
 4. Grafik zajęć znajduje się na stronie internetowej Organizatora lub/i  w aplikacji ActivNow. Organizator informuje Rodziców o każdorazowej zmianie bądź aktualizacji Grafiku- e-mailem lub/i sms.
 5. Rodzice oświadczają, iż Uczestnik jest dzieckiem zdrowym i nie ma żadnych znanych im przeciwwskazań do uczestnictwa w Zajęciach.
 6. Uczestnictwo zajęciach jest możliwe tylko po akceptacji Regulaminu oraz Polityki RODO. Akceptacja regulaminu następuje przy zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w formularzu zapisowym, pisemnie lub e-mailem. Pierwsze zalogowanie się  do systemu ActivNow równoznaczne z akceptacją regulaminów.
 7. Rodzic/ Opiekun prawny logując się pierwszy raz do systemu ActivNow (Nautinek) sprawdza swoje dane i informuje o ewentualnych błędach.

§ 2

 1. Zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie na krytych Pływalniach mieszczących się pod adresem:

-Gorzyce, Bogumińska 31

-Zebrzydowice,  ul. Jana Kochanowskiego 55

-Połomia, ul. Szkolna 17a

-Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 16a

zgodnie z Deklaracją Rodziców o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy.

 1. Rodzice obowiązani są zapoznać się z regulaminami Pływalni o których mowa powyżej, jak również zapoznać z nimi Uczestnika celem ich przestrzegania.
 2. Zajęcia obejmują następujące Grupy Szkoleniowe:

WP – „wodne przedszkole Nautinka”,

A -grupa początkująca,

B -grupa średniozaawansowana,

C -grupa  zaawansowana.

 1. Kwalifikacji Uczestnika Zajęć do Grupy Szkoleniowej dokonuje Organizator. Organizator zastrzega sobie również prawo zmiany godziny Zajęć uczestników i Grafiku Zajęć w każdym momencie dostosowując Uczestnika do poziomu grupy pływającej lub w sytuacjach gdy liczba uczestników zmniejszy się. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących dalszy program Zajęć.
 2. Zajęcia odbywają się zgodnie z deklaracją Rodziców/Opiekunów o której mowa w § 1 ust. 2 oraz Grafikiem zgodnie z § 1 ust.4 .
 3. Zmiana zadeklarowanej grupy zajęciowej ( Pływalnia oraz godzina zajęć) jest możliwa pod warunkiem zgody Organizatora. Zapytania, przyjmowane są na e-maila: nautinek@gmail.com lub pisemnie na adres: AQUAMED Ewa Anczewska ul. Zielona 17/23, Jastrzębie-Zdrój 44-335.
 4. Organizator daje możliwość odrabiania 1 nieskorzystanych zajęć w miesiącu warunkami jest: zgłoszenie nieobecności Uczestnika na 8 h przed rozpoczęciem zajęć w systemie ActivNow lub sms na nr. tel. 509 820 433, terminowe opłacenie zajęć oraz aktywne konto ActivNow. Prawidłowe zgłoszenie nieobecność powoduje dodanie 1 impulsu na konto Uczestnika w systemie ActivNow. Impuls ma ważność 30 dni od momentu wygenerowania i umożliwia zapis na inne grupy zajęciowe które posiadają wolne miejsca w systemie ActivNow (Nautinek). Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowych zmian w odrabianiu zajęć o czym informuje e-mailem lub/i sms. (np. wydłużeniem terminu impulsu, zwieszeniem/ zmieszeniem możliwości odrabiania niewykorzystanych zajęć)
 5. W innych wypadkach niewykorzystane Zajęcia w danym tygodniu nie przechodzą na kolejny tydzień bądź miesiąc z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 6. W przypadku niezrealizowanych Zajęć z wyłącznej winy Organizatora, Pływalni lub przyczyn technicznych, Organizator zobowiązuje się zrealizować dane zajęcia w innym terminie.
 7. W wypadkach o których mowa w § 2 ust. 6 i 8 niniejszej Umowy, Organizator zastrzega iż zastępcze zajęcia mogą odbyć się na innej Pływalni niż wybrana przez Rodziców w deklaracji o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane z tego tytułu koszty dojazdu na Zajęcia i inne dodatkowo powstałe koszty.

§ 3

 1. Uczestnictwo w Zajęciach jest odpłatne.
 2. Opłaty wskazane są w Cenniku umieszczonym na stronie internetowej Organizatora, kwoty do zapłaty za dany miesiąc są widoczne po zalogowaniu http://activenow.io/ i liczone są wg. ilości planowych zajęć w miesiącu. 
 3. Płatność za Zajęcia przez Rodziców/Opiekunów następuje z góry, w miesięcznych okresach rozliczeniowych nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia w płatnościach należne są odsetki ustawowe za opóźnienie.
 4. Rodzice dokonują płatności zgodnie z  wyliczaniem w panelu ActivNow: 

  a) wskazany rachunek bankowy Organizatora

  Bank ING

  91 1050 1605 1000 0092 0196 0417

  AQUAMED Ewa Anczewska

  ul.Zielona 17/23

  Jastrzębie-Zdrój 44-335

  b) w gotówce na ręce Organizatora lub kartą płatniczą

  c) płatności online za pośrednictwem operatora płatności drogą elektroniczną (w systemie www.activnow.io)

 5. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia Uczestnika. 
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany Cennika przez podwyższenie Cen w trakcie danego roku szkolnego, nie więcej jednak niż zgodnie z wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, na co Rodzice wyrażają zgodę. W takim przypadku Organizator poinformuje Rodziców/Opiekunów e-mailem i/lub sms’em wskazując okres obowiązywania nowego Cennika.

§ 4

 1. Rodzice przyjmują do wiadomości, że za bezpieczeństwo Uczestnika podczas Zajęć odpowiada ratownik pełniący dyżur w czasie zajęć na Pływalni.
 2. Bezpośrednio po zakończeniu danych zajęć Uczestnik przechodzi pod opiekę Rodziców i powinien opuścić Pływalnię. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestnika również na terenie szatni Pływalni, gdzie odpowiedzialność za powstałe szkody ponoszą Rodzice uczestników.
 4. Uczestnik i Rodzice zobowiązani są do przestrzegania regulaminów Pływalni.

§ 5

 1. Rodzice mają możliwość wzięcia biernego udziału w Zajęciach, tj. obserwacji Uczestnika z miejsc przeznaczonych do tego celu na terenie Pływalni.
 2. W przypadku chęci równoczesnego skorzystania przez Rodziców z basenu, Organizator nie pokrywa dodatkowych opłat z tego tytułu. Wyjątkiem jest „Pływanie Rodziców” na basenie w Połomii gdzie wstęp jest darmowy. Rodzice mogą wejść na basen i pływać na wyznaczonym torze po wcześniejszej akceptacji Organizatora. Osoby korzystające z „pływania Rodziców” stosują się do regulaminu basenu, szkółki i posiadają opłacone i aktywne konto Uczestnika (dziecka).
 3. W wypadku o którym mowa w ust. powyżej, Rodzice winni skupić się na własnych aktywnościach oraz ewentualnej biernej obserwacji Uczestnika, a tym samym powstrzymać się od czynnego udziału w Zajęciach, gdyż powoduje to dezorganizację Zajęć i zaburza postępy w nauce uczestników.
 4. Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację swojego wizerunku oraz wizerunku Uczestnika dla celów promocyjnych Organizatora. 
 5. Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i Uczestnika. Odpowiednia Klauzula RODO Rodzice/Opiekunowie zapoznają się z odpowiednią klauzurą przy  przy zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w formularzu zapisowym, pisemnie lub e-mailem. Pierwsze zalogowanie się  do systemu ActivNow równoznaczne z akceptacją regulaminów i klauzur RODO.

§ 6

 1. Niniejsza regulamin zostaje zawarta rok szkolny od miesiąca września do czerwca (dalej: Rok Szkolny) z możliwością jej przedłużenia na kolejny rok szkolny zgodnie z ust. 4 poniżej.
 2. Wypowiedzenie regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego oraz wyłącznie w ciągu danego Roku Szkolnego. 
 3. Wraz z dokonanym wypowiedzeniem Rodzice winni uiścić z góry płatności za zajęcia w całym okresie wypowiedzenia, które tym samym stają się natychmiast wymagalne.
 4. W przypadku niedokonania wypowiedzenia umowy przez Rodziców zgodnie z ust. 2 powyżej w terminie najpóźniej ze skutkiem na koniec miesiąca czerwca danego roku szkolnego Strony zgodnie uznają iż niniejsza Umowa ulega przedłużeniu na kolejny rok szkolny (10 miesięcy).
 5. Brak wypowiedzenia umowy skutkuje naliczaniem kolejnych opłat.

 

REKLAMACJE

Klient może składać do reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez firmę AQUAMED Ewa Anczewska (Nautinek Szkółka Pływacka) w formie:

Elektronicznej na adres e-mail: nautinek@gmail.com

Pisemnej, na adres AQUAMED Ewa Anczewska ul. Zielona 17/23, Jastrzębie-Zdrój 44-335

Reklamacja powinna określać w szczególności:

 1. Klienta, w sposób umożliwiający jego weryfikację,
 2. Usługę, której reklamacja dotyczy,
 3. Przedmiot reklamacji,
 4. Okoliczności uzasadniające reklamację, w tym szczegółowy opis dotyczący niewykonania lubnienależytego wykonania Umowy,
 5. Roszczenie,
 6. Dane kontaktowe Klienta.
 1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji okaże się, że konieczne jest jej uzupełnienie, AQUAMED (Nautinek Szkółka Pływacka) wezwie Klienta do jej uzupełnienia i wyznaczy termin na uzupełnienie.
 2. AQUAMED (Nautinek Szkółka Pływacka) rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia lub uzupełnienia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź w formie pisemnej lub elektronicznej, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz, w razie potrzeby, uzasadnienie.
 3. W sytuacjach szczególnych AQUAMED (Nautinek Szkółka Pływacka) może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji do 60 dni od datyjej doręczenia, po uprzednim poinformowaniu Klienta o wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Klient winien skontaktować się z AQUAMED (Nautinek Szkółka Pływacka) przeze- mail: nautinek@gmail.com