Regulamin konkursu ” Najlepsze zdjęcie z wakacji”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez firmę AQUAMED Ewa Anczewska ul Zielona17/23 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Fundatorem Nagrody jest organozator konkursu.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.04.2019r. od momnetu opkublikowania posta na fanpagu na Facebooku https://www.facebook.com/nautinek/ , a kończy się dnia 24.04.2019 o godzinie 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego
Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do
Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

§ 2 Warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które:
a) mają ukończone 18 lat,
b) wykonają zadanie konkursowe, polegające na opublikowaniu zdjęcia przedstawiające zabawę w Śmigusa Dyngusa pod postem konkursowym na fanpageu https://www.facebook.com/nautinek/
2. Spełnienie warunków zawartych w pkt. 1 niniejszego paragrafu rozumiane jest jako zgłoszenie do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).

3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.

4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1.Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

2. Uczestnik może przesłać jedno Zgłoszenie.

3 Konkurs odbywa się według następujących zasad:
a) Na profilu „Nautinek Szkółka Pływacka” na portalu Facebook pod https://www.facebook.com/nautinek/, dnia 20.04.2019 r. pojawi się post konkursowy
b) od opublikowania posta, o którym mowa w pkt. a powyżej, do 24.04.2019 do godz. 23:59 uczestnicy będą mogli publikować zdjęcia konkursowe w komentarzu pod postem na głównej stronie profilu Szkółki Pływackiej Nautinek.
c) Uczestnik ma za zadanie zrobić i opublikować w komentarzu pod postem konkursowym najzabawniejszą fotografię ukazującą zabawę w Śmigusa Dyngusa.
d) O wygranej decyduje Komisja Konkursowa składająca się z dwóch pracowników firmy AQUAMED Ewa Anczewska.
4.Komisja Konkursowa, dokona oceny Prac uwzględniając w szczególności ich oryginalność,
pomysłowość oraz kreatywność i nagrodzi 2 Prace , które zostaną wyróżnione Nagrodą
5).Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie Konkursu w ciągu
maksymalnie 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu oraz przesłana w formie wiadomości na „messenger facebook” do Uczestników wytypowanych przez Komisję Konkursową (dalej: „Zwycięzców”).

6. Nagrodę należy odebrać osobiście do 30.05.2019, po wcześniejszym umówieniu się z organizatorem (miejsce-godzina).

§ 4 Nagrody

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest AQUAMED Ewa Anczewska .

2. W konkursie przewidziano 2 (słownie: dwie) następujące Nagrody dla 2 (słownie: dwóch) osób, których Zgłoszenia zostaną wybrane przez Jury:
a.Karta przedpłacona o wartości 100 zł do Wodnego Parku Tychy ( z 6 miesięcznym terminem do wykorzystania od momentu jej wystawienia)

b.Karta przedpłacona o wartości 100 zł do Wodnego Parku Tychy ( z 6 miesięcznym terminem do wykorzystania od momentu jej wystawienia)

3. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody ani zamiana na inną nagrodę.

5. Do każdej nagrody, o której mowa w punkcie 2 uczestnik otrzymuje  brutto tej nagdodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w sposób wskazany w § 3 ust. 4 Regulaminu za pośrednictwem poczty na adres ul. Zielona 17/23 Jastrzębie-Zdrój 44-335

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej na profilu „Nautinek Szkółka Pływacka” w portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/nautinek oraz w siedzibie Fundatora Nagrody w czasie trwania Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest wyłącznie AQUAMED Ewa Anczewska siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu wyłącznie dla celów związanych z wysłaniem nagród Zwycięzcom Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla otrzymania nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia . Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora lub mailowo: nautinek@gmail.com.. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.

3. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów na następujących zasadach:
a. pola eksploatacji: Internet,
b. terytorium: bez ograniczeń.

4. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.

5. Wszytskie informacje związane z Konkursem, można otrzymać kontaktując się pod adresem mail: nautinek@gmail.com